Deklaracja dostępności

Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy.

Data publikacji strony internetowej:  2016-11-24  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • Część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można skorzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Jagiełło, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 76 723 33 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna MCK w Legnicy mieszczącego się w dwóch budynkach tj. budynek główny (ul. Mickiewicza 3) i budynek przy ul. Rataja 24.

Budynek główny przy ul. A. Mickiewicza 3(budynek w ścisłej strefie ochrony zabytków)

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli-Budynek MCK jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania  i posiada bariery architektoniczne. Posiada 2 wejścia do budynku (1 główne wejście i 1 wejście od podwórka, oba nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych) . Aby wejść do budynku należy pokonać schody. W budynku znajduje się schodołaz ułatwiający przemieszczanie się osób niepełnosprawnych po schodach ale z pomocą osób trzecich.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind- Korytarze, schody znajdujące się w/w obiekcie są ogólnie dostępne, nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób
z dysfunkcja ruchu jak i słuchu oraz wzroku.

3.Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych- Brak dostosowania w/w obiektu wyraża się w ich braku w wyposażenie w windę, pochylnię, platformy przyściennej, oznakowania różnic poziomów w odpowiednią kolorystykę oraz piktogramami informującymi o lokalizacji punktu niewerbalnej dla osób głuchoniemych.

4.Brak informacji o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5.Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

6. Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Brak aplikacji mobilnych.

 

 

Budynek przy ul. Rataja 24(budynek pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli- Budynek MCK jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania i posiada bariery architektoniczne. Posiada 2 wejścia do budynku (1 główne wejście i 1 wejście od podwórka, oba nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych) . Aby wejść do budynku należy pokonać schody.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind- Korytarze, schody znajdujące się w/w obiekcie są ogólnie dostępne, nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcja ruchu jak i słuchu oraz wzroku.

3.Brak dostosowania w/w obiektu wyraża się w ich braku w wyposażenie w windę, pochylnię, platformy przyściennej, oznakowania różnic poziomów w odpowiednią kolorystykę oraz piktogramami informującymi o lokalizacji punktu niewerbalnej dla osób głuchoniemych.

4.Brak informacji o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5.Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

6.Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Brak aplikacji mobilnych.

  • Czytany 97 razy
Więcej w tej kategorii: « Regulaminy 2020/2021
Powrót na górę