Działalność ekologiczna

Działalność edukacyjna Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy w zakresie ekologii

 

W ostatnich latach coraz głośniej mówi się o konieczności wychowywania i kształcenia młodego pokolenia w poszanowaniu praw natury, praw przyrody. Znajduje to odzwierciedlenie w zaleceniach programowych szkół i przedszkoli. Często mówi się , ze z mądrego dziecka wyrośnie porządny obywatel . W gestii rodziców jak i różnych placówek wychowania leży również to, aby z dziecka wyrósł także porządny eko- obywatel. Zaszczepione we wczesnym dzieciństwie zasady mają odzwierciedlenie w późniejszym działaniu i postępowaniu, również w dziedzinie ekologii.

Młodzieżowe Centrum Kultury posiadając bardzo bogatą ofertę programową realizuje właśnie zadania oświatowe, kulturalne i rekreacyjne w zakresie ekologii sprzyjając w ten sposób rozwojowi osobowości, zdobywaniu różnych umiejętności oraz rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi . Nasza placówka myśląc o ekologii organizuje już od wielu lat Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej EKO-PIOSENKA .W tym roku już po raz trzynasty w dniach 18-19 kwietnia 2008 roku gościliśmy młodych artystów .Festiwal adresowany jest do solistów i zespołów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z całego kraju. Celem konkursu wokalnego ?Ekopiosenki? jest integracja różnych środowisk dziecięcych , młodzieżowych , wokół działań służących ochronie środowiska naturalnego, a także upowszechnienie idei ekologicznych poprzez piosenką  w celu wypracowania właściwej postawy ekologicznej. Jest to również doskonała okazja do nawiązania serdecznych przyjaźni, wymiany doświadczeń w tej dziedzinie artystycznej jaką jest śpiewanie. Uczestnicy festiwalu przygotowują dwa utwory w języku polskim w tym jeden o tematyce ekologicznej. W XIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej wzięło udział 8 zespołów i 47 solistów z różnych stron Polski. Jury festiwalu przyznało liczne nagrody i wyróżnienia w różnych kategoriach wiekowych oraz Grand Prix festiwalu.

Podobnie jak w latach ubiegłych festiwal odbywał się pod patronatem Prezydenta Miasta Legnicy ? Pana Tadeusza Krzakowskiego, a głównym fundatorem nagród był Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnica. Festiwalowi towarzyszyły imprezy dodatkowe jak konkurs plastyczny ? Przyroda wokół nas?, na który napłynęło 338 prac . Celem tego konkursu , który już na stałe wszedł do kalendarza imprez MCK jest prezentacja dorobku plastycznego młodych twórców, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i popularyzowanie idei dotyczących ochrony środowiska .Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kolejną imprezą organizowaną podczas EKOPIOSENKI jest ekobiesiadę, jest to spotkanie uczestników festiwalu oraz wychowanków i instruktorów MCK. Ekobiesiada ma na celu nie tylko wspólne spożywanie posiłku ale przede wszystkim poznanie staropolskiej kuchni, zdrowego odżywiania oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na estetykę, formę wspólnego biesiadowania.

Kolejną formą kształcenia ekologicznego jaką realizujemy w naszej placówce są cykliczne zajęcia dla grup przedszkolnych z Legnicy pod nazwą Poranki Przedszkolaka pt. ?Chronimy przyrodę?. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają dwie godziny lekcyjne i są przeznaczone dla pięcio i sześciolatków. Głównym przesłaniem zajęć jest założenie, że dziecko powinno wiedzieć i zrozumieć , iż to wszystko , co jest niezbędne do życia człowiek czerpie z przyrody. Organizując zajęcie edukacyjne z zakresu ekologii staramy się uwrażliwiać dzieci na tematykę ochrony środowiska, poprzez gry, zabawy, zagadki i konkursy dzieci pogłębiają swoją wiedzę na ten temat.

Następną formą edukacji ekologicznej była impreza pt: ?Śmieci krzyczą!? odbyła się w Młodzieżowym Centrum Kultury w ramach Ogólnopolskiej Akcji ?Ziemia w Twoich Rękach? w dniu 19.09. 2008r. Celem imprezy było nauczenie uczestników rozpoznawania przyczyn i skutków zanieczyszczeń, wtórnego wykorzystywania odpadów oraz dbania o najbliższe otoczenie. Adresowana była do uczestników świetlicy środowiskowej działającej przy MCK. Na początku spotkania odbyła się krótka pogadanka przybliżająca pojęcie ekologii, zanieczyszczeń środowiska, segregacji śmieci oraz recyklingu. Następnie uczestnicy zbudowali ?maszynę zmian - śmieciojada? ze zgromadzonych wcześniej śmieci ( plastikowe butelki, kartony, gazety, skrawki materialu itp.), w dalszej części dzieci narysowały plakat ekologiczny ? Ziemia nasza planeta?,a na koniec spotkania poszliśmy wspólnie posprzątać najbliższą okolicę.

Kolejną propozycją MCK w zakresie ochrony środowiska są zajęcia pt. ?Bliżej natury?, adresowane do dzieci z klas III Szkół Podstawowych. Odbywają się co środę w Młodzieżowym Centrum Kultury ,a mają za zadanie wzbogacić wiedzę na temat otaczającej nas przyrody, wyrobić świadomość ekologiczną, ukształtować nawyki dbania o środowisko naturalne. Poprzez zabawę oraz rozwiązywanie różnych zadań dzieci mają uświadomić sobie rolę człowieka w procesie przekształcania środowiska naturalnego, ukształtować więzi emocjonalne z przyrodą, rozwinąć wrażliwość na jej piękno oraz zrozumieć znaczenia pojęć- ekologia, myślenie ekologiczne, działanie ekologiczne. Cykl spotkań zakłada zdobywanie przez uczestników wiedzy i umiejętności oraz twórcze ich wykorzystywanie w życiu. Zajęcia te mają charakter dobrowolny, więc zdobyte umiejętności nie są oceniane tradycyjną ocenę szkolną, lecz każdy ma możliwość wykazać się, biorąc udział w konkursach, wykonując aktywne zadania.

Nową formą propagującą ochronę środowiska jest Miejski konkurs plastyczny pt. ? Sprzątanie to fajne zadanie? . Celem tego konkursu jest wspieranie poprzez wypowiedź plastyczną , ogólnopolskiej akcji ?Sprzątanie świata? oraz miejskiej ?Czyste miasto?, budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do działań na rzecz ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu. Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkola, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wychowanków domów kultury, świetlic oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę w formacie A3 lub A4, wykonaną w dowolnej technice plastycznej( z włączeniem form przestrzennych). Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2008roku.

Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy podejmując działania proekologiczne ma nadzieję choć w niewielkim stopniu wychowywać młode pokolenie w duchu poszanowania przyrody, której jesteśmy integralną częścią. Nasze wspólne działanie pozwoli ocalić piękno, które nas jeszcze otacza, nim zniknie bezpowrotnie, a z nim być może i my sami.

  • Czytany 2781 razy
Więcej w tej kategorii: « Działalność Historia »
Powrót na górę