Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

DZIAŁALNOŚĆ

Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy jest oświatową placówką wychowania pozaszkolnego. W obecnej formie funkcjonuje od 1 lutego 2000r., kiedy połączono „MCK Harcerz” i Młodzieżowy Dom Kultury w jedną dużą placówkę pracy pozaszkolnej. Połączenie to miało na celu lepsze wykorzystanie posiadanej przez w/w placówki bazy lokalowej, i bardziej skuteczną koordynację działalności pozalekcyjnej. Organizację i zakres działalności MCK reguluje statut placówki, który został nadany Uchwałą nr XXXVIII/367/01 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2001 roku. Młodzieżowe Centrum Kultury posiada status Pałacu Młodzieży uzyskany w 1994roku.

Posiadając bardzo bogatą ofertę programową Młodzieżowe Centrum Kultury realizuje zadania oświatowe, kulturalne i rekreacyjne sprzyjające rozwojowi osobowości, zdobywaniu różnorodnych umiejętności oraz rozwijaniu zainteresowań intelektualnych i estetycznych młodych ludzi.

Głównym statutowym celem placówki jest kształcenie umiejętności samodzielnego, bezpiecznego i twórczego organizowania czasu wolnego. W tym celu placówka spełnia potrzeby środowiska lokalnego w coraz większym stopniu rozszerzając i uzupełniając funkcje wychowawcze profilaktyczne i edukacyjne poprzez:

- organizowanie wolnego od nauki szkolnej czasu dzieci i młodzieży w sposób odpowiadający potrzebom społeczeństwa i państwa

- służenie pomocą szkole przez utrwalenie, pogłębianie i rozszerzanie zdobytych na lekcjach wiadomości, umiejętności i nawyków oraz kształtowanych w szkole wartości wychowawczych.

- rozbudzenie i rozwijanie kierunkowych zainteresowań i zamiłowań uczestników oraz wykrywanie i kształtowanie ich uzdolnień, a dzięki temu ułatwianie im wyboru przyszłego zawodu.

Ze względu na otwartość form i metod pracy, dobrowolność uczestnictwa w zajęciach oraz bezpośredni kontakt nauczyciela z wychowankiem Młodzieżowe Centrum Kultury jest miejscem praktycznej realizacji praw dziecka i człowieka, miejscem w którym uzdolniona młodzież rozwija i doskonali swoje talenty, ale również placówką, w której młodzi ludzie z trudnościami wychowawczymi znajdują swoje miejsce i zrozumienie. Do najważniejszych zadań realizowanych w codziennej pracy w placówce należy:

- podejmowanie konkretnych form pracy, w których na równych prawach uczestniczy młodzież z różnych środowisk, oraz młodzież niepełnosprawna -- organizowanie i współorganizowanie imprez oraz konkursów o zasięgu miejskim, rejonowym, dolnośląskim i ogólnopolskim

- twórcze kontynuowanie tradycyjnych form pracy placówek wychowania pozaszkolnego sprawdzających się w aktualnej rzeczywistości oraz wchodzenie w nowe obszary jeśli istnieje taka środowiskowa potrzeba (modyfikowanie i uaktualnianie oferty programowej)

- dbanie o dobrą współpracę z lokalnymi mediami, przykładanie dużej wagi do właściwej promocji placówki i jej oferty

- wdrażanie młodzieży do poszanowania tożsamości lokalnej, narodowej, historii, kultury i tradycji, budowanie patriotyzmu na poczuciu przynależności do wspólnoty wolnych narodów Europy

- dobra współpraca z legnickimi szkołami w realizacji różnorodnych przedsięwzięć oświatowo - kulturalnych

- wyrabianie i rozwijanie u uczestników stałych zajęć pożądanych cech woli i charakteru (aktywności, wytrwałości, inicjatywy twórczej, samodzielności, obowiązkowości, samorządności, poczucia odpowiedzialności osobistej i zbiorowej, wdrażanie uczestników do przestrzegania zasad kultury życia codziennego )

System nauczania i wychowania pozaszkolnego realizowany przez kadrę pedagogiczną w Młodzieżowym Centrum Kultury wypełnia następujące funkcje:

- kreatywną, która polega na zaspakajaniu potrzeb samorealizacji jednostki rozwijaniu zainteresowań i aspiracji, umiejętności i sprawności, wykrywaniu i rozwijaniu uzdolnień i talentów, zbliżaniu do różnych dziedzin życia społeczeństwa, kształtowaniu postaw twórczych i predyspozycji do kierowania własnym rozwojem.

- rekreacyjną, która przejawia się głównie w organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego, twórczej zabawie i rozrywce

- opiekuńczą, która wiąże się z tworzeniem warunków do zaspakajania podstawowych potrzeb dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniem czynnikom zagrażającym życiu i zaburzającym rozwój

- integracyjną, która ukierunkowana jest na: zbliżanie się do siebie dzieci, młodzieży zamieszkałych w danym osiedlu, dzielnicy, mieście oraz nawiązywanie więzi interpersonalnych w sferze społecznej i duchowej, również z młodzieżą niepełnosprawną

- środowiskową, obejmującą takie zadania, jak: podnoszenie poziomu kultury uczniowskiej społeczności, rozbudzanie i wzmacnianie motywacji do podejmowania działalności na rzecz drugiego człowieka, inicjowanie współdziałania placówek i instytucji środowiskowych zorientowanych na zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej w sferze kulturalno - oświatowej.

Tak szerokie zadania Młodzieżowe Centrum Kultury realizuje poprzez codzienną pracę w formach stałych, okresowych (organizacja otwartych warsztatów artystycznych w czasie ferii zimowych i wakacji) oraz okazjonalnych (konkursy, przeglądy, festiwale, festyny, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych uczniów legnickich szkół i przedszkoli).

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-06 12:17przez:
Opublikowano:2021-07-06 11:21przez:
Podmiot udostępniający: Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy
Odwiedziny:1781

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.